خرید لباس مردانه ریسک در بیمه چیست؟

نوشته شده توسط در خرید

احتمالی را كه باعث می شود تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ریسك می‌نامند و این امر اشاره به وضعیت ناخوشایندی دارد كه ممكن است فرد و یا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زیان گردد.هر نوع فعالیتی در فرآیند اجرای خود می تواند با احتمال وقوع حوادث و یا مخاطراتی روبه رو شود كه حاصل آن می‌تواند از برآورده شدن نتیجه و یا خواست مورد انتظار جلوگیری كند.در این میان احتمالی را كه موجب گردیده تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ریسك می‌نامند. این امر اشاره به وضعیت ناخوشایندی دارد كه ممكن است فرد و یا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زیان گردد.همچنین این وضعیت جدید می‌تواند یك حادثه زیانبار و یا یك عامل باز دارنده و یا هر نوع خطر یا بی‌نظمی و یا بی ثباتی در مسیر فعالیت باشد. بنابراین به طور خلاصه عدم اطمینان از وقوع خسارت و غیرقابل پیش بینی بودن وقوع پیش آمدها را ریسك می‌نامند.منبع: میزان