اکنون شما می توانید تمام آهنگ های خود را در یک برنامه کنترل کنید. ترکیب چندین سرویس جریان و محلی موسیقی برای ایجاد لیست پخش شما می خواهید. به سادگی حساب اپل موسیقی / iTunes خود را با Napster پیوند دهید و شروع به جستجو و ایجاد لیست پخش ترکیب شده کنید.

By Symphony App Ltd.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما