زمان استفاده از مهارت تیراندازی برای نجات افراد بیگناه است!
برخی از گانگستر ها روستا را سرقت می کردند و این گانگستر ها مردم بی گناه را ربوده و سپس آنها را با طناب آویزان کردند. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید نزدیکتر شوید، تنها سلاح که شما دارید، تعظیم است که هر روز تمرین می کنید. شما باید این افراد بی گناه را با تیراندازی طناب نجات دهید و به آنها آسیب نرسانید.
By Xicai Lai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما