Faceplates تصاویری از سبک های بومی آمریکایی را به پوشه Faceplates iPhone Photo می فرستد که می تواند همگام سازی شود تا پس زمینه هایی که در WATCH جفت شده اند استفاده شود.

By Charles Lynch

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما