تلاش برای شمارش تعداد افراد در حزب شما؟
قدرت مغز را به ریاضی ندهید.
اضافه کردن. تفریق کردن. بازنشانی
شما می توانید بر روی این برنامه برای شمارش هر چیزی برای شما حساب!

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– وای! بسیاری از مردم اینجا هستند.
– مردم بیشتر از حد انتظار نشان دادند.
– آیا چیزی وجود دارد که می توانم به شما کمک کنم؟
– می توانید فنجان بیشتری را در فروشگاه بگیرید؟
– چند تا احتیاج داری؟
– ۲۷ نفر تازه وارد شده اند، بنابراین برای آنها کافی است.
By Christophe S. Bahenduzi

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما