این برچسب رسمی PPAP است.
"PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)" یک فیلم در اخبار سراسر جهان است.

با استفاده از برچسب های PPAP در حال حرکت با دوستان خود لذت ببرید!

© avex مدیریت شرکت
© Decoo inc.


By Decoo, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما