ساخت اسلحه های خود را!

۱- ساخت و کاملا سفارشی
۲- ایجاد انیمیشن ها: بازنگری، پمپ-عمل، پیچ-عمل، بازخوانی.
۳- سفارشی کردن صداهای: آتش، مغناطیس، مگادین، کوک کردن.
۴- سفارشی کردن پوست: استتار، نقاشی

* تفنگ ساختمان ۳ اجازه دهید سلاح خود را در ۳D ایجاد کنید، تمام قسمت های داخلی را بکشید.
* تفنگ خود را به بازی FPS بفشارید و سلاح های خود را تغییر دهید.

* انتخاب فراوان قطعات و پیوست ها.
* اردوگاه های مختلف برای بسیاری از وضعیت مبارزه با.
* همه در ۳D واقع بینانه.

By Yizhan Ye

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما