نینجا کنی در قفس است !!! لطفا کمک کنید تا او را آزاد کنید
چیزی که شما باید انجام دهید این است که فقط کشتن تمام دشمنان برای گرفتن کلید.

فراموش نکنید که شما نیاز به کشیدن به طرف مقابل شما می خواهید بروید. مراقب باشید هر گونه مانع.

By Kanchanapha Tuenveeradej

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما