اتصال نقطه و کشف میوه ها خواهد بود سرگرم کننده برای کودکان. رابط برنامه بچه دوستانه است. کودکان و نوجوانان خواهد بیش از ۲۰ میوه مختلف برای یادگیری یاد بگیرند.

By Magicbox Animation Private limited

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما