میمون است یک فن بزرگ تیراندازی با کمان و با توجه به تیراندازی همه بالن پایین. سینه آن بالن برای تفریح ​​با میمون ناز در حال حاضر! هر سطح با یک شکل خاص طراحی شده شامل بالن های مختلف. توجه داشته باشید که دارت بیش از سطح به سطح حمل می کند. نگاه برای بالن های خاص، و آن لذت ببرید کشف آنچه که همه آنها را انجام دهد.
By Xicai Lai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما