چگونه به بازی

ادغام همان رنگ به دست آوردن نمره ظرف مدت ۶۰ ثانیه.
این بازی آسان به بازی.

چگونه نمرات بالا می تواند به شما.
By Trung Tran

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما