"چاقو استاد!" یک بازی ساده و خنده دار چاقو عکسبرداری شبیه ساز است.
در این بازی، کمی ضعیف حیوان خانگی خرس عروسکی است تا بر روی یک چرخ عطفی خرپایی، تنها شما می توانید او را نجات دهد.

نشان دادن مهارت های شلیک و دقت خود را به ضربه تمام اهداف.

به یاد داشته باشید، انواع میوه ها بر روی چرخ عطفی اهداف خود هستند!

نگاهی کنترل از یک پرتاب کننده چاقو و دقت هدف و صدمه دیده است … و یا کشتن خرس.

موفق باشید!By Nancy Nancy

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما