این نرم افزار که شما می توانید تماس را در تاریخ از آی فون، اپل، آی پاد لمسی نگاه است.

شما می توانید تاریخ انتشار و مشخصات هر دستگاه را بررسی کنید.By Kensuke Hoshikawa

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما