لیست پخش یوزپلنگ سریع ترین راه برای ایجاد لیست پخش از کتابخانه موسیقی خود را است. نگران نباشید، راست ضربه تند وشدید زدن برای اضافه کردن آهنگ به لیست پخش. قبل از اجرا های بعدی، تمرین، و یا سفر جاده ای خود را به ۵ دقیقه برای جلوگیری از پرش آهنگ بعد از آهنگ تلاش برای پیدا کردن یک حق.

جستجو کردن
جستجو برای آهنگ به لیست پخش اضافه کنید. صفحه Apple موسیقی.

كشف كردن
روشن کردن سوئیچ کشف برای دیدن پیشنهادات برای آهنگ های جدید.

صرفه جویی در لیست پخش برای بعد
همه لیست پخش خود را برای پخش در هر زمان را نجات داد.
By Ashton Morgan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما