هدف شما این است برای جمع آوری سیب و سنگ که وارد صفحه نمایش. آنها در سیب و سنگ هستند و شما می توانید از بن اصلی و سبد خود را با لمس و یا کلیک کردن بر روی صفحه نمایش را تغییر دهید. به منظور جمع آوری بن ورودی و سبد، جعبه مرکزی و این آنهایی که باید سیب و سنگ است. بنابراین بهترین کار خود را برای مطابقت با سیب درست و سنگ و جمع آوری به عنوان بن و سبد به عنوان شما می توانید!
نهایی نگه دارید اپل در دانلود رایگان !!!!
By Nitipat Sadtasirichai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما