مار وسوسه انگیز گرسنه را با اپل است، می شود مار به دست آوردن یکی به شما کمک کند .. !!!!
بازی مار غیر ممکن به عنوان نام نشان می دهد آن "آسان به بازی اما دشوار را به نفع" ..!

این بازی بهترین و مار که سیب های متعدد و به طور همزمان در حال رشد خود را شمعی است.

چگونه به بازی:
> گرفتن اپل به عنوان آنجا که ممکن است با حرکات مختلف
> طول مار و افزایش سرعت در خوردن هر سیب
> حفاظت از مار از موانع است که در همان هواپیما در حال حاضر.

توجه داشته باشید: این بازی برای کسانی که دوست دارد چالش. لطفا نظرات برای هر گونه بهبود در قابلیت به شما مورد نیاز است.
By Gagandeep Singh Madan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما