ندای آرچر یک قرون وسطی بازی کماندار تیراندازی چالش که در آن هدف شما این است به ساقه و کشتن دشمنان ترول حمله کرد شده توسط هدف قرار دادن آنها با تیر و کمان خود را است. آن را به آسانی به عنوان آن را برای تلفن های موبایل هر چند، اهداف در فواصل هستند و شما باید به خودتان دفاع از فلش خود آینده نسبت به شما. این بازی همه چیز در مورد قضاوت و دقت است. این یک بازی برای کمک به توسعه یک هماهنگی دست و چشم خوب و همچنین به چالش کشیدن توانایی های ادراک پیچیدگی خود را به عنوان شما سعی می کنید به یک استاد تعظیم در سنت اصیل تیراندازی با کمان است.
By Muhammad Zubair

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما