– Tab برای شروع و کنترل قهرمان.
– آیا می توانید واکنش نشان می دهند به اندازه کافی سریع؟
– بسیاری از سطوح وجود دارد.
– برخی از آسان است، اما برخی بسیار چالش برانگیز است.
دانلود این بازی و به چالش کشیدن خود و لذت بردن.


By Voodoo game Flappy

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما