– اردک خیلی کمی خیلی باحال است
– موسیقی فریاد مرغ بسیار زیبا است.
– تی یک بازی چالش است
– شیر برای شروع و کنترل اردک
– شما می توانید لذت زیادی از این بازی را دریافت کنید.

By Lee Marc

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما