بازی ساده اما بزرگ در اپل دیده بان خود قرار دهید:
 – شیر را به پرش توپ.
 – دنبال الگوی رنگ بر روی هر مانعی برای آن عبور!
 – آیا از طریق رنگ اشتباه عبور کنید!
By Le Thi Thanh Binh

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما