این کنترل کننده برای بازی پنگ باش بر روی تلویزیون اپل است.
شما باید یک تلویزیون اپل با "پنگ باش" بازی به منظور استفاده از این داشته باشد.

By Antonio Matheus Martins Cardoso

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما