انگشت خود را بر روی توپ، حشرات و یا پیتزا به دفع کردن حملات.

در زمان مناسب، شما باید انگشت خود را در برخی از جهت حرکت به قطع توپ، حشرات و یا پیتزا به جمع آوری امتیاز،

اگر یک توپ، یک حشره یا یک پیتزا بیش از حد نزدیک است، می تواند از خود دفاع نمی کند.

اگر به شما حمله در زمانی که شما بیش از حد دور هستند، شما از دست بدهند.

+ سطح

By Rosa Forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما