** تعظیم سرگرم کننده و فلش بازی **
* تیراندازی با کمان سرگرم کننده سیب **

این تیر و کمان بازی تیر اندازی مهارت است. تبدیل شدن به ویلیام محله خود را به عنوان شاخه های شجاع جوان خود را به هدف در سر قربانیان خود را. این بازی سخت تر می شود هر زمانی که شما به عنوان فاصله بین شجاع کج پیکان نمره و هدف خود را گسترده تر می شود.

بارهای از سرگرم کننده که شما تصادفا قربانی شلیک به جای هدف در سر خود را.By Peter Frank

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما