در تراکتور شما می توانید در مزرعه حرکت هر کجا که می خواهید، شما باید انتخاب کنید تا بزرگترین مقدار از ذرت در این سفر است. با استفاده از انگشت خود را به حرکت تراکتور.

بازی در حال حاضر و موفق باشید.
By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما