با یک سیب شما می توانید بسیاری از کارها را انجام و در این موقعیت شما بلوک های بسیاری از شیشه را بشکند.

آن لذت ببرید و بازی در حال حاضر.

By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما