نینجا و کشتی گیران سومو دوستان و در صلح با یکدیگر برای مدتی در حال حاضر بوده است.
اما این در مورد به آزمایش می شود زمانی است که آنها در یک عرصه را به آزمون دوستی خود را.
نگاهی که چالش و جهان چگونه به اعتماد دوست نشان می دهد.

چگونه به بازی:

• شیر "شروع بازی" برای شروع
• فشار داده و نگه تیر و کمان برای قدرت مورد نظر
• هدف برای برگر و آزاد به ساقه فلش
• آیا کشتی گیر سومو شلیک به ادامه بازی

امکانات:

• تعداد نامحدود از تلاش می کند تا زمانی که کشتی گیر سومو است به ضرب گلوله کشته است.
• روشن / خاموش جلوه های صوتی
• اندازه کوچک بازی
• هدف بازی ساده
• آسان دانلود
• جلوه های صوتی عالی
• Backdraft به عالی

*** آزمون نهایی اعتماد نسبت به یک دشمن سابق. دانلود این برنامه و ثابت کند که.

By Kriscia L Co

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما