به یک متخصص با کمان، هدف حریف خود را در جسم بالای سر، حریف خود را نمی دهد و یا از دست بدهند.

دانلود آن را در حال حاضر.
By Jose Trompetero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما