زمان آن برای ضربه زدن به دادگاه برای برخی از آبشاری محکم دیوانه. سرقت توپ از حریف خود را پس از آن با شدت بهم زدن غوطه دادن آن در شبکه است.

مبارزه برای شکوه در حالت حرفه ای و یا هدف برای نمره بالا در حالت بازی.

بازی در مقابل یک دوست در همان دستگاه در حالت ۲player

BOOMSHAKALAKA!

By Colin Lane Games AB

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما