کنترل هر دو ماشین قرمز و ماشین آبی در همان زمان. جمع آوری تمام محافل و جلوگیری از مربع در جاده ها.

By Ketchapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما