تست ورزش دانش آرم شما! فاش کردن تصویر و حدس می زنم آرم های ورزشی کالج.
جمع آوری ستاره های مختلف پس از هر ۱۵ سطح است. ستاره بعدی چه خواهد بود؟ ضرب و شتم تمام سطوح و جمع آوری تمام ستاره! هرگز پایان دادن به آن لذت ببرید!


By Applewood Apps LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما