در جهان تاخت و تاز شده توسط تیتان شر، آن است تا به شما برای آنها ذبح و بازگرداندن صلح و آرامش. چگونه آن را انجام دهید؟ ضربه بزنید برای حمله، شیر را به ذبح کردن، شیر را به جمع آوری طلا، شیر را به استخدام قهرمانان.
ضربه بزنید تا فعال مهارت های ویرانگر، شیر برای باز کردن پیش درآمد های قدرتمند، شیر به احضار مصنوعات مرموز.
ضربه بزنید به کشف جهان زیبا، شیر به دیدار جن مفید است، شیر آب برای احیای قهرمانان، شیر را به جمع آوری گنجینه های از دست رفته.

به خاطر ضربه زدن به دور است. شما آخرین و تنها امید ما!

امکانات:
* شکست ۶۰ هیولا منحصر به فرد و مخرب
* کاوش ۱۰ زیبا، محیط دست گردد
* PRESTIGE به دنیای جدید را به جمع آوری آثار برای خرید مصنوعات گرانبها
* احضار ۳۰ مصنوعات قدرتمند به قهرمانان خود را از توانایی های ویژه

By Game Hive Corp.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما