تصور کنید این پدیده سرد زمانی که باد برگ در حال سقوط. این فیزیک بازی شبیه سازی پدیده را با پودر (نقطه).

شما می توانید بیش از ۳۰ نوع مختلف از نقطه را انتخاب نمایید. آب، آتش، روغن، باروت، فلز، دانه، پرندگان، مورچه و بیشتر.

واکنش های مختلف زمانی که در با یک نقطه و یک نقطه ضربه. این انفجار در ضربه با آتش و باروت. درختان رشد می کنند زمانی که در با دانه و شن و ماسه رسید.

در “حالت ویرایش”، شما می توانید از ابتدا است. در “حالت نمایش”، شما می توانید آثار از کاربران دیگر را مشاهده کنید.
By DAN-BALL

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما