اگر من می گویم “چیزی شما را با دست خود را می خورند”، چه به ذهن می آید برای اولین بار؟ همبرگر؟ دنده؟ سعی کنید برنامه سوم از SCIMOB، سازندگان ۹۴ ثانیه و ۹۴ درجه با بیش از ۲۵ میلیون بازیکن در سراسر جهان!

نمونه هایی از سوالات:
اولین چیزی که شما در صبح انجام
چیزی است که شما هم برای انجام ندارد
حیوانات تخم از تخم مرغ
چیزی که اغلب خارج از دستور

دانلود ۹۴٪ امروز به کشف صدها پرسش بر اساس کلمات، عبارات و تصاویر!
By Scimob

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما