[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] بخشی از یک هنرمند مختلط رزمی موفق است که به خوبی گرد. هنرهای رزمی مختلط نیاز شما را به نه تنها یک قهرمان بوکس زرنگ و دانا بلکه یک ضربه بوکسور. در اینجا ۳ راهنمایی که شما را به داشتن قدرت حذفی ویرانگر منجر خواهد شد می باشد. [۱۹،۴۵۹،۰۰۲]

کشش!

بیایید شروع اینجا برای اولین بار. اگر شما می توانید سر حریف خود را از دسترس نیست، چگونه می خواهید به دست کشیدن از آنها؟ همچنین، فقط به خاطر اینکه شما می توانید سر حریف خود را رسیدن به شما می کند حذفی به طور خودکار لگد زدن

است.

کلید یک ضربه قدرتمند سر زاویه ای که شما در نوسان و اتصال است. تمرین کشش ساق پا خود را در هر راه به دست آوردن حداکثر زاویه به نوسان در.

تمرین بر روی اهداف!

نوسانی شدید در یک کیسه سنگین خواهد شما آماده است به پرتاب یک سر حذفی پا زدن راه خواهد تمرین هدف.

نه به ذکر است حریف خود را خواهد شد در هر جهت در حال حرکت. بنابراین، تمرین با هدف در حال حرکت در هر زمان ممکن.

اعتماد به نفس

برای حذفی حریف خود را با سر ضربه، شروع با این باور که شما می توانید. همه عمل خود را به هدف و کشش به شما اعتماد به نفس شما نیاز چرا که شما باید مقدار زیادی از آن را تمرین می دهد.

آیا وقت شما هدر نمی پرتاب یک سر ضربه مگر اینکه شما احساس می کنید شما می توانید حریف خود را حذفی. اعتماد به نفس و به دنبال آن!

در اینجا ۳ راهنمایی با ارزش است که می تواند در گسترش بسیار بیشتر می باشد. برنامه آموزش کامل MMA را به هر کسی که شروع آموزش هنرهای رزمی مختلط و یا آماده برای تبدیل شدن به یک قهرمان است بسیار حیاتی است.

بنابراین به یاد داشته باشید:

-Stretch.

تمرین به اهداف.

-Confidence.

مشاهده http://mmatrainingplan.com/ برای راهنمایی شما نیاز به دانستن را به نفع مبارزه MMA خود را

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما