چه در رستوران ما به دنبال چیست؟

شما نیاز به پیدا کردن رستوران، در تصویر نگاه کنید و حل آن.

*** FUN INSTANT ***

بدون ثبت نام و یا قوانین پیچیده است. فقط نصب کنید و شروع به بازی و لذت ببرید!

*** می توانید تمام رستوران ها؟ ***

می توانید تمام رستوران ها شما پیدا کردن و باز کردن تمام سطوح؟ رستوران های بی شماری از آسان به مشکل در انتظار شما هستند!

*** ساده اما بسیار اعتیاد آور بازی ***

رستوران شما نیاز به پیدا کردن چیست؟ به تصویر نگاه کنید، پیدا کردن آنچه که آنها هستند و ارسال آنها. اگر شما نیاز به کمک، نامه نشان می دهد و یا حذف نامه ها.

 پیدا کردن همه آنها و برنده شدن!

By Yasarcan Kasal

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما