شما یک مکعب در یک سفر از طریق دیوار هستند.

پیدا کردن شکاف در دیوار، رول بر روی زمین و سعی کنید به جای دهد.
آیا با دیوار برخورد کند!

چگونه به بازی
◉ سمت چپ صفحه نمایش ضربه بزنید به رول است.
◉ سمت راست از روی صفحه نمایش ضربه بزنید به رول است.
◉ نگه سمت چپ یا راست برای حفظ نورد.

سعی کنید بهترین خود و بیایید ببینید که چگونه بسیاری از دیوارها شما می توانید عبور!

By Ketchapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما