سرپا نگه داشتن شکار بازی می کند بسیار شبیه به یک مخفی کردن و به دنبال. بازیکنان در تیم آبی، می توانید لباس مبدل به عنوان غرفه، داده می شود ۲۰ ثانیه تا زمان برای پنهان کردن، و پس از آن بازیکنان در تیم قرمز باید در پیدا کردن و در مدت زمان داده شده آنها را بکشند. در پایان هر دور، تیم ها عوض: شکارچی (RED) تبدیل شدن به سرپا نگه داشتن (BLUE) و بالعکس.

(نیاز به WiFi)

By Cyril Blant

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما