اجازه دهید بطری تلنگر از یک جدول به بعد! آیا آن را به عنوان چند بار در یک ردیف که شما می توانید!

فقط لمس و صفحه نمایش را به اتهام نگه دارید و رها به اجازه تلنگر بطری. سعی کنید به سقوط!

جمع آوری سنگهای به باز کردن بطری های مختلف.

بهترین نمره خود را چه خبر؟

By Ketchapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما