دینگ … خلبان است بر روی صندلی بستن کمربند امضا تبدیل شده! همه چیز به وضعیت غیرمنتظره! ایست هو! کسی موتورهای چپ در حال اجرا و در حال حاضر شما را وادار به خلبان هواپیما خود را! هواپیما! شما اجازه می دهد به همه سرگرم کننده پسر بزرگ با پرواز هواپیما خود را از فرودگاه به فرودگاه تحویل محموله و مسافر. بدون نیاز به صرف روز در مدرسه پرواز.

By Quantum Design Group

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما