بدانید به راه رفتن … دوباره!

شلوار Steppy، شبیه ساز راه رفتن واقع بینانه ترین شما در این سال بازی!
زمانی که با شانس غیر قابل عبور، مانند رانندگان بی پروا و ناتوانی غیر قابل توضیح به گام در ترک پیاده رو مواجه خنک نگه داشتن خود را.
شما خنده. شما گریه. شما به یاد داشته باشید که چقدر سرگرم کننده شما می توانید قدم زدن در خیابان است.
ما شده ایم که بازی این بازی بدون توقف برای ماه ها و آن را هنوز هم باعث می شود ما صدای خرخر!

ساخته شده با عشق توسطstephen_last وshathatron

By Super Entertainment

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما