اقامت بر روی دیوار و به عنوان بسیاری از زیگزاگ به عنوان شما می توانید!

فقط روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا تغییر جهت توپ. سعی کنید به سقوط کردن لبه نیست!

چه حد می تواند به شما برود؟
By Ketchapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما