ماندن بر روی سیستم عامل و به عنوان بسیاری از جهش به عنوان شما می توانید.

فقط روی صفحه نمایش برای پرش و پیچ و تاب سیستم عامل ضربه بزنید. سعی کنید به سقوط کردن لبه نیست!

جمع آوری سنگهای به باز کردن توپ جدید و رنگ پلت فرم.

بهترین نمره شما چیست؟

By Ketchapp

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما