الهام با نقل قول مورد علاقه خود را از کتاب مقدس!

این برنامه به شما به ارمغان می آورد بسیاری از آیات مختلف از کتاب مقدس، که بس هرگز به شما خیره کردن.

لذت بردن از در نقل قول های مختلف هر روز و اجازه دهید آنها به شما کمک کند در مسیر شما!


By BLUKZ LTD

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما