میوه ها سرگرم کننده کارخانه ES ال juego MAS adictivo Y entretenido برای لا فامیلیا.
Prepárate برای disfrutar د cualquiera د SUS مدس د juego، پسر ندا menos فونز از Cuatro باهم لس فونز pondrás probar طوس reflejos، توو velocidad باهم لس dedos O simplemente توو ARMONIA موسیقی. ¿Sabías فونز FFF در حالت especialmente indicado برای لس MAS pequeños د لا کاسا؟ Expertos EN conducta تیم مبتدیان حقیقت recomiendan برای incentivar EL consumo د ها Frutas Y verduras، esenciales پاراگراف ال crecimiento Y EL بوئن desarrollo.
مدس د juego:
– در Modo تاریخ: Pulsa encima د todas لاس ها Frutas فونز están sobre لا از Cinta transportadora Antes د فونز lleguen لا caja تحتانی، únicamente pueden entrar EN الا لاس ها Frutas فونز SE indiquen. Ayúdate باهم Fantasticas که magias برای evitar perder لا در Partida. Además انتر niveles recibirás importantes consejos د حقیقت saludable فونز ES UNA dieta equilibrada.
– در Modo سین-فین: ¿Quieres ACCION گناه freno؟ این ES توو مودو. Siguiendo EL concepto دل در Modo تاریخ podremos jugar UNA شرکت Fase infinita EN لا فونز ninguna فروتا DEBE salvarse د توو dedo. رکورد ¿Podrás superar توو UNA Y otra vez؟
– ال در Modo له ES ی برای echar UNAS risas باهم طوس بوسه ایده آل است. Esperemos فونز توو علاقه دریا resistente porque SE pondrá prueba. دبس تپ اختر sobre لا فروتا سازمان ملل نومرو determinado د veces EN سازمان ملل دادو tiempo، cuanto MAS fases گانیس MAS exigente سرم ال Tiempo batir.
– در Modo موسیقی: PERFECTO برای futuros músicos، improvisa creando طوس propias composiciones O sigue لاس notas indicadas EN ال pentragrama، یونجه از Cuatro temas distintos د موسیقی محبوب. توسط cierto، cuanto MAS juegues podrás desbloquear nuevos sonidos باهم لس فونز tocar melodías طوس، diviértete escuchando گاتو سازمان ملل متحد، perro، pájaro Y cerdito. FFF TIENE انجام کار سو contenido gratuito اضافی، ¡olvídate د micropagos!By Angry Zombie Girl Design

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما