آیا شما آماده برای به چالش کشیدن حافظه خود را روزانه با “میوه حافظه”؟

از ویژگی های اصلی این بازی حافظه رایگان:
– جفت بازی از کارت.
– سطوح مختلف از دشواری: آسان، متوسط ​​و سخت است.

“میوه های حافظه” خواهد مهارت های شناختی خود را توسعه مانند: توجه، حافظه کاری، ادراک بصری و ارتباط فضایی. یک بازی حافظه آزاد برای بچه ها.

این بازی یک بازی کارت های تطبیق آینده با تصاویر رنگارنگ از میوه ها و سبزیجات جهان است. این شهر همچنین دارای ۳ سطح دشواری به چالش کشیدن.

از آن لذت ببرید و آن لذت ببرید با این بازی حافظه برای بچه ها.

By Al Forqan Smart Tech LTD

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما