بیایید با “میوه ها” بازی ما و غلظت (بازی)!
از کارت رو به پایین است که بر روی میز قرار داده شد، این بازی است که برای پیدا کردن “میوه ها” از همان تصویر.
شما می توانید دو مشکل را به میل خود انتخاب نمایید.
شما می توانید مجموعه “میوه ها” کتاب عکس با بازی در بازی، سعی کنید برای تکمیل کتاب عکس خود را.

* این یک نسخه پرداخت می شود بدون نمایش تبلیغات است.

By Yasukazu Umekita

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما