میوه گرفتن سقوط از آسمان!

بنابراین می توانید همه آنها را بگیرد؟

میوه ها در حال سقوط از آسمان!

“باران میوه” است اجازه می دهد تا دوستان کمی از طریق تجربه خود به مطالعه، انباشت تجربه و دانش، بهبود مهارت های، دانش، به ترتیب، در میوه های مختلف. دوستان کمی ناز بیایید آن را تجربه و به اپل باغ رفت و سپس فرآیند یادگیری! دوستان چنین فرصت خوبی را از دست ندهید!

اگر دوست دارید بازی های ما لطفا به زمان کمی برای نوشتن یک بررسی، ما عاشق شنیدن از شما.

متشکرم.By Guohua Qin

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما