انگشت خود را از طریق آب نبات اسلاید به آنها و ماموریت های کامل ترکیب. ماموریت شما این است ارسال غنائم به پایین صفحه نمایش. سریع باشید زمانی که سطح در زمان و هنگامی که سطح در تعداد حرکات بر اساس است. محاسبه دقیقا چه جنبش خواهد بود که بهترین

By Fabio Cunha

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما