گل بازی ۴ پیچ و تاب های بزرگ جدید در سبک پازل است. بلوک های فرم از ۴ بلوک با کاشی های کشویی بر به بلوک های ناپدید می شوند. شکل یک ردیف از ۶ hocks برای یک حرکت فوق العاده. قدرت یو پی اس فوق العاده شما در طول راه کمک خواهد کرد اما مراقب، زمان در حال اجرا. سرگرم کننده فوق العاده و اعتیاد آور که شما را بر روی لبه صندلی خود را برای ساعت نگه خواهد داشت. امروز آن را دریافت.
By Jira Davis

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما