کارت مرتب سازی بار سرگرم کننده! کارت مرتب سازی بر دارای ۲ نوع بازی سرگرم کننده با ۲ حالت های بازی.

◉ ◉ رنگ مرتب سازی بر ◉ ◉
حالت بازی فوق العاده ساده است. همه شما باید انجام دهید این است کش رفتن کارت قرمز را به سمت چپ و کارت های سیاه و سفید به سمت راست. راست ساده؟

دو حالت بازی به استاد وجود دارد:
◉ حالت زمان – چگونه سریع شما می توانید نوع ۱ یا ۲ عرشه از کارت های؟
◉ نمره حالت – چگونه بسیاری از کارت می تواند به شما نوع بدون اشتباه؟

یک بازی ساده اما سخت به استاد.

◉ ◉ کت و شلوار مرتب سازی بر ◉ ◉
بسیار سخت تر حالت بازی شما باید به مرتب کردن کارت به لباس های خود را. قلب به شمع قلب بروید و قلمه به شمع قلمه و غیره برو

دو حالت بازی به استاد وجود دارد:
◉ حالت زمان – چگونه سریع شما می توانید نوع ۱ یا ۲ عرشه از کارت های؟
◉ نمره حالت – چگونه بسیاری از کارت می تواند به شما نوع بدون اشتباه؟

By AlhoGames

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما